تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 99-1398 دانشکده پیراپزشکی

به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان دانشکده پیراپزشکی می رساند تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 98-99 در سایت دانشکده پیراپزشکی بارگذاری و قابل مشاهده گردیده است.

آموزش دانشکده پیراپزشکی