تاریخ شروع و پایان کارآموزی درعرصه در ترم تابستان 98

اطلاعیه

به اطلاع کلیه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی می رساند تاریخ شروع و پایان کارآموزی درعرصه در ترم تابستان 98 بشرح ذیل اعلام میگردد. ضمناً لازم به ذکر است برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان نیز در پورتال دانشکده پیراپزشکی در منوی « گروههای آموزشی-اموربالینی و روابط بیمارستانی» بارگذاری گردیده است.

آموزش دانشکده پیراپزشکی

تاریخ شروع کارآموزی درعرصه: 98/04/29
تاریخ پایان کارآموزی درعرصه: 98/06/14