تاریخ شروع و پایان اردوگاه نظامی دانشجویان پیراپزشکی

«اطلاعیه»

به اطلاع کلیه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی می رساند تاریخ شروع و پایان اردوگاه نظامی در تابستان 98 بشرح ذیل اعلام میگردد.

آموزش دانشکده پیراپزشکی

تاریخ شروع اردوگاه نظامی سال یکم دانشجویان: 98/05/05
تاریخ پایان اردوگاه نظامی سال یکم دانشجویان: 98/05/15

-----------------------------------------------------------

تاریخ شروع اردوگاه نظامی سال دوم دانشجویان: 98/06/02
تاریخ پایان اردوگاه نظامی سال دوم دانشجویان: 98/06/12