اطلاعیه دانشجویان در خصوص واحد دروس فضای مجازی

اطلاعیه درخصوص دانشجویانی  که دروس فضای مجازی اخذ نموده اند:

«دانلود اطلاعیه»