ثبت نام و فعالیت در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

به اطلاع علاقمندان می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش درنظر دارد از بین دانشجویان علاقمند به فعالیت در کمیته تحقیقات، عضو فعال بگیرد:
1-فرم عضویابی (استعدادیابی) و همکاری با کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش در نیمسال اول تحصیلی 99_98
2-در صورت همکاری مستمر و عضوریت فعال در کمیته تحقیقات ، به اعضا گواهی معتبر تعلق میگیرد.

لینک ارتباط و فعالیت:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPBZWExinb7nrevVZDWyYZoKfzusH4YMJ8mxGERLO_ZJ2DUw/viewform?usp=sf_link