جلسه توجیهی مربیان بالینی بیمارستانهای تابعه آجا

به اطلاع می رساند جلسه توجیهی مربیان بالینی بیمارستانهای تابعه آجا در سطح تهران با مسئولین بالینی دانشکده پیراپزشکی در روز دوشنبه مورخه 98/07/15 در سالن کنفرانس دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

مرکز اطلاع رسانی دانشکده پیراپزشکی آجا