برنامه های آموزش مداوم

برگزاری کنفرانس علمی یکروزه با عنوان «هموویژیلانس و ملاحظات پرستاری در تزریق فرآورده های خونی» توسط اعضاء هیأت علمی گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی

دبیر علمی: دکتر علی نوروزی عقیده
زمان برگزاری: روز سه شنبه مورخه 98/05/22
مکان برگزاری: آمفی تئاتر بیمارستان امام رضا(ع) «501» آجا

---------------------------------------------------------------------------------------------