رسالت و شرح وظایف:

-        همکاری در ارتقای توانمندیهای اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف اموزشی علوم پزشکی.
-        همکاری در اجرا و ارائه ی مشاوره در زمینه ی ارزشیابی اعضای هیئت علمی، دانشجو و برنامه های آموزشی.
-        ارائه ی مشاوره در زمینه ی اجرای طرح های پژوهش در آموزش.
-        ارائه ی مشاوره در حیطه های مختلف یاددهی- یادگیری و اجرای روش های نوین آموزشی.
-        ارائه ی مشاوره در حیطه های مختلف ارزیابی دانشجویان گروه های آموزشی.
-        همکاری در اجرا و ارائه ی مشاوره در زمینه ی برنامه ریزی آموزشی در گروه های آموزشی.
-        جلب مشارکت دانشجویان در برنامه های دفتر توسعه ی آموزش با ایجاد کمیته ی دانشجویی فعال منطبق با آیین نامه های مربوطه.
-        شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده.
-        ارتباط مستمر با مرکز مطالعات توسعه آموزش دانشگاه (EDC) در جهت تحقق اهداف مورد نظر .