ارزیابی مخاطرات بهداشتی بر اساس روش تصمیم گیری چند شاخصه

محمد براتچی*۱، نبی اله منصوری۲، آیدا احمدی۲
۱- گروه مدیریت محیط زیست HSE، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران ، mbarat۸۴@gmail.com
۲- گروه مدیریت محیط زیست HSE، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده:   (۶۶ مشاهده)

مقدمه: پرسنل مراقبت های بهداشتی در معرض مخاطرات شغلی بسیاری هستند که با توجه به اهمیت حفظ این نیروی انسانی با ارزش، باید عوامل مختلف آسیب رسان شغلی آنها ارزیابی گردد تا بتوان تصمیم های مناسبی در خصوص برخورد با آنها اتخاذ گردد.

مواد و روش ها: در این مطالعه ابتدا کلیه مخاطرات واحدهای مختلف یک مرکز درمانی بررسی شدند و سپس یکی از بخش ها که دارای بیشترین مخاطرات بود جهت تعیین سطح با کمک چک لیست های شناسایی مخاطرات انتخاب گردید. در نهایت مهمترین مخاطرات مرحله قبل بطور دقیق تر با کمک روش تحلیل شبکه ای رتبه بندی شدند.

یافته ها: نتایج شناسایی مخاطرات نشان داد که مخاطره مرتبط با ایمنی پرسنل در مواجهه با فرمالدئید بر اساس در نظر گرفتن کلیه شاخص ها با وزن 0/55 دارای بیشترین اهمیت بود. اما با درنظر گرفتن پیامد مالی یا اعتبار بطور جداگانه مواجهه با  گازهای بیهوشی و استرس شغلی حائز بالاترین رتبه بودند.
بحث و نتیجه گیری: نتایج حاکی بر آن است که استفاده از روش تحلیل شبکه ای به همراه روش های دیگر شناسایی مخاطرات باعث افزایش سرعت اجرای این فرآیند و اخذ نتایج قابل اعتمادتر می گردد و همچنین در مراحل بعد باعث تسهیل در فرآیند تصمیم گیری می شود.

واژه‌های کلیدی: مخاطرات بهداشتی، فرآیند تحلیل شبکه ای، پیامد بهداشتی

متن کامل [PDF 4713 kb](دانلود)