بررسی اثرات آنتی باکتریال عصاره متانولی گیاه زنیان(Carum copticum L) بر روی باکتری های پاتوژن استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس ، اشریشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی برون تنی

ابوالفضل جعفری ثالث*۱، فرناز راثی بناب۲، جواد سیاحی۳
۱- گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران ، a.jafari_۱۳۹۲@yahoo.com
۲- گروه میکروبیولوژی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
۳- گروه میکروبیولوژی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
چکیده:   (۱۹۰ مشاهده)

مقدمه : امروزه شیوع مقاومت دارویی نسبت به داروهای سنتتیک در بسیاری از کشورهای جهان در حال افزایش است؛ از این رو تلاشهای بسیاری جهت یافتن ترکیبات جدید به عنوان جایگزینی مناسب برای آنتی بیوتیکها صورت گرفته است.  این مطالعه نیز به منظور بررسی اثر ضد باکتریال عصاره متانولی گیاه زنیان(Carum copticum L.) بر روی برخی از باکتری های پاتوژن در شرایط آزمایشگاهی برون تنی (In vitro) انجام شد.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی-آزمایشگاهی، پس از جمع آوری گیاهان و تایید نام علمی آن توسط گیاه شناسان، عصاره متانولی گیاه زنیان به روش سوکسوله، غلظت های مختلف از عصاره تهیه شد. سپس MIC و MBC عصاره روی استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس ، اشریشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا  با روش های رقت در براث و انتشار چاهکی در آگار تعیین گردید.

یافته ها : نتایج نشان دادند که اثرات ضد باکتریایی عصاره متانولی زنیان بر علیه باکتری های گرم مثبت بیشتر از باکتری های گرم منفی بوده به صورتی که بیشترین قطر هاله ی عدم رشد در استافیلوکوکوس اورئوس(19میلی متر) و باسیلوس سرئوس(14 میلی متر) مشاهده شد. MIC و MBC عصاره متانولی زنیان بر روی استافیلوکوکوس اورئوس ، باسیلوس سرئوس و اشریشیا کلی به ترتیب  mg/ml  5/12، 25 و 50  بودند.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که می توان  زنیان  را از گروه گیاهان دارویی با خواص آنتی باکتریال در نظر گرفت که پس از ارزیابی اثرات آنها در شرایط درون تنی (in vivo)  آن را به عنوان جایگزینی برای داروهای شیمیایی معمول در درمان عفونت ها بکار برد.

واژه‌های کلیدی: اثرات ضد میکروبی، عصاره متانولی، زنیان، برون تنی

متن کامل [PDF 4713 kb](دانلود)