مقایسه نتایج بالینی دو روش جراحی میلیگان-مورگان و دستگاه هموراپی در بیماران مبتلا به هموروئید در سال‌های 1397-1396

حسین رحمانی*۱، حمید زینلی نژاد۲، بهرام پورسیدی۲، علیرضا امیربیگی۲، مهران ابراهیمی۲، محمد صادق جشنانی۳، رزا نقدی۴
۱- گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران ، dr.rahmani۱۰۱۷@gmail.com
۲- گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
۳- دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران
۴- بیمارستان سیدالشهدا، تهران، ایران
چکیده:   (۸۶ مشاهده)

مقدمه: روشهای متعددی برای درمان هموروئید وجود دارد. بررسی این موضوع که در کدام روش هموروئیدکتومی  دارای عوارض کمتری بوده و همچنین سرعت بهبود و بازگشت بیمار به زندگی عادی بیشتر است،  بسیار حائز اهمیت است. هدف این مطالعه بررسی و مقایسه نتایج بالینی دو روش جراحی میلیگان-مورگان و دستگاه هموراپی در بیماران مبتلا به هموروئید می باشد.

مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی، 60 بیمار (بالای 20 سال) به طور تصادفی از بین بیماران مبتلا به هموروئید مراجعه کننده به بیمارستان های باهنر و افضلی پور کرمان که به تشخیص متخصص جراحی نیاز به عمل جراحی داشتند، انتخاب شدند. بیماران بدون توجه به جنس آنها به دو گروه شامل گروه" الف" که با روش جراحی باز یا میلیگان-مورگان و گروه" ب "  که با روش هموراپی تحت درمان قرار گرفتند. پس از جراحی اطلاعات بیماران در یک چک لیست ثبت و سپس توسط نرم افزار SPSS 21 تحلیل و مقایسه  شدند.

یافته ها: 37 نفر (64%) از بیماران، مرد و 23 نفر (36%) زن بودند. 19 بیمار (32%) هموروئید درجه 4 داشتند و 41 بیمار (68%) هموروئید درجه 3 داشتند. میانگین درد بیماران پس از 8 هفته از عمل جراحی به ترتیب در گروه میلیگان-مورگان 57/0±12/1 و در گروه هموراپی 74/0±55/0 بود که این اختلاف از نظر آماری معنادار بود (pvalue=0/042). اما در هر دو گروه عارضه های خونریزی، احتباس ادراری و بی اختیاری گاز مشاهده نشد و در 2 بیمار که به روش میلیگان-مورگان جراحی شده بودند تنگی مقعد مشاهده شد که در بیماران هموراپی این عارضه دیده نشد.
بحث و نتیجه گیری: میزان درد پس از عمل در روش هموراپی بسیار کمتر از روش میلیگان-مورگان بود و همچنین عوارضی مثل خونریزی،احتباس ادراری و بی اختیاری گاز و تنگی مقعد نیز در این روش بسیار کمتر از روش میلیگان مورگان بود و می توان از این روش برای عمل های هموروئیدکتومی استفاده نمود.

واژه‌های کلیدی: هموروئید، میلیگان-مورگان، هموراپی، عوارض پس از عمل

متن کامل [PDF 4713 kb](دانلود)