«اطلاعیه دفتر آموزش مداوم دانشکده پیراپزشکی»

 

-ثبت نام دانشجویان کارشناسی ناپیوسته گروههای آموزشی علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، هوشبری و اتاق عمل در سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی «دانلود(pdf)»

 

-ثبت نام دانش آموختگان مقاطع کاردانی و کارشناسی گروههای آموزشی علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، هوشبری و اتاق عمل شاغل

در بیمارستانها و مراکز درمانی تابعه آجا در سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی «دانلود(pdf)»

 

-راهنمای ثبت در سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی «فیلم آموزشی(mp4)»