برگزاری کنفرانس یکروزه (دارای امتیاز آموزش مداوم)

به اطلاع می رساند کنفرانس علمی یکروزه با عنوان «روشهای تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای قارچی و انگلهای خونی-نسجی» توسط اعضاء هیأت علمی گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی بشرح ذیل برگزار می گردد:

دبیر علمی: خانم دکتر ناهید جلال لو
زمان برگزاری: روز چهارشنبه مورخه 98/07/17
مکان برگزاری: سالن کنفرانس دانشکده پیراپزشکی آجا