سرفصل کارشناسی پیوسته فن آوری اطلاعات سلامت

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان کارشناسی پیوسته رشته فن آوری اطلاعات سلامت می رساند سرفصل جدید مربوط به کارشناسی پیوسته رشته فن آوری اطلاعات سلامت بروزرسانی گردیده است.

مرکز اطلاع رسانی دانشکده پیراپزشکی آجا

-سرفصل جدید مربوط به کارشناسی پیوسته رشته فن آوری اطلاعات سلامت(دانلود)