برگزاری دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

«برگزاری دوازدهمین دوره کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین »

به اطلاع می رساند دوازهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از روز پنجشنبه لغایت شنبه مورخه 98/09/21 الی 98/09/23 برگزار گردید.
ضمناً جمعی از اساتید در داوری مقالات و جمعی از دانشجویان بعنوان تیم اجرایی از دانشکده پیراپزشکی آجا بشرح ذیل فعالیت چشمگیری داشتند.

-اعضاء داوری مقالات و عضو پانل هماتولوژی:
1-دکتر مهدی قربانی
2-دکتر علی نوروزی

-مقالات پذیرفته شده دانشجویان در بخش پوستر کنگره مذکور:
1-دانشجو نیما رحیمی نژاد
2-دانشجو حمیدرضا خیرخواهان