آموزش مجازی دروس فوریتهای داخلی گروه فوریتهای پزشکی در دیماه98

آموزش مجازی دروس فوریتهای داخلی(1) و (2) گروه کاردانی فوریتهای پزشکی بشرح ذیل قابل دسترسی است:

آموزش مجازی درس فوریتهای داخلی(1):

--------------------------------------

-دانلود 2-10-فوریت داخلی یک (pdf)

 

-دانلود 9-10-فوریت داخلی یک (pdf)

 

-دانلود16--10 فوریت داخلی یک

 

آموزش مجازی درس فوریتهای داخلی(2):

--------------------------------------

-دانلود3-10 فوریت داخلی دو(pdf)

 

-دانلود10-10 فوریت داخلی دو(pdf)

 

-دانلود17-10 فوریت داخلی دو(pdf)