آموزش مجازی دروس گروه رادیولوژی در جلسه اول

آموزش مجازی دروس بیماری داخلی و مراقبت از بیمار گروه کارشناسی پیوسته رادیولوژی بشرح ذیل قابل دسترسی است:

آموزش مجازی دروس بیماری داخلی:

----------------------------------

-دانلود 4-10 بیماری داخلی رادیولوژی (pdf)

 

 

-دانلود 11-10 بیماری داخلی رادیولوژی (pdf)

 

 

-دانلود 20-9 بیماری داخلی رادیولوژی (pdf)

 

 

-دانلود 27-9 بیماری داخلی رادیولوژی (pdf)

 

آموزش مجازی دروس مراقبت از بیمار:

----------------------------------

-دانلود 4-10مراقبت از بیمار (pdf)

 

 

-دانلود 11-10مراقبت از بیمار (pdf)

 

 

-دانلود 20-9مراقبت از بیمار (pdf)

 

 

-دانلود 27-9 مراقبت از بیمار (pdf)