آموزش مجازی درس سیستم اسکلتی و عضلانی گروه فوریت پزشکی

آموزش مجازی درس سیستم اسکلتی و عضلانی گروه کاردانی فوریتهای پزشکی بشرح ذیل قابل دسترسی است:

 

-دانلود آموزش مجازی سیستم اسکلتی و عضلانی (pdf)