اطلاعیه آموزشی دانشجویان پیراپزشکی قبل از شروع امتحانات

« قابل توجه کلیه دانشچویان دانشکده پیراپزشکی »

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند همانند ترمهای گذشته ارزیابی آزمون ها در نیمسال اول98-99 انجام می پذیرد.لذا کلیه دانشجویان می بایست در فرمهای چهار گزینه ای که در هر آزمون ارائه می گردد همکاری لازم را داشته و مطابق موارد ذیل اقدام نمایند:
1-همراه داشتن مداد مشکی درهر جلسه آزمون ضروری است.
2-برای پر کردن فرم ها فقط از مداد مشکی نرم و پررنگ استفاده گردد.
3-نام و نام خانوادگی ،رشته و دوره تحصیلی در بالای فرم درج گردد.
4-شماره دانشجویی درخانه های مربوطه از سمت راست به چپ پر شود و در صورت تکمیل خانه ها و باقی ماندن عددی از شماره دانشجویی نیازی به ادامه آن نیست.
5-دقت گردد فرم دچار تا خوردگی یا پارگی نشود.

ضمناً لازم به ذکر است عدم همکاری در تکمیل فرمهای چهار گزینه ای در آزمونهایی که این فرم در اختیار دانشجو قرار میگیرد پیگرد آموزشی و انضباطی خواهد داشت.

مدیریت دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پیراپزشکی