برنامه آزمون کتبی کارآموزی بیمارستانی دانشجویان پیراپزشکی

« قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی »

به اطلاع می رساند آزمون کتبی کارآموزی بیمارستانی و کارآموزی درعرصه دانشجویان گرامی در نیمسال اول 98-99 بشرح ذیل اعلام میگردد:

-آزمون کتبی کارآموزی بیمارستانی دانشجویان روز چهارشنبه مورخه 98/10/18 ساعت 8-10

-آزمون کتبی کارآموزی درعرصه دانشجویان روز چهارشنبه مورخه 98/11/16 ساعت 8-10

آموزش دانشکده پیراپزشکی