تغییر آزمون کتبی کارآموزی در عرصه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

« قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی »

به اطلاع می رساند آزمون کتبی کارآموزی درعرصه دانشجویان گرامی در نیمسال اول 98-99 بشرح ذیل اصلاح و اعلام میگردد:
آزمون کتبی کارآموزی درعرصه دانشجویان روز چهارشنبه مورخه 98/11/16 ساعت 8-10 برگزار نمی گردد و زمان آزمون در روز شنبه مورخه 98/11/26 برگزار می گردد.

آموزش دانشکده پیراپزشکی