برنامه امتحانی دانشجویان ورودی 98 دانشکده پیراپزشکی

« قابل توجه دانشجویان ورودی 98 دانشکده پیراپزشکی »

به اطلاع می رساند دانشجویان ورودی 98 که به دوره بصیرت اعزام شده بود تاریخ برگزاری امتحان دروس باقیمانده بشرح ذیل اعلام میگردد:

 

آموزش دانشکده پیراپزشکی