برنامه کارآموزی بیمارستانی دانشجویان در نیمسال دوم 99-98

«قابل توجه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی»

به اطلاع می رساند برنامه کارآموزی بیمارستانی و کارآموزی درعرصه دانشجویان گرامی درنیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 بشرح ذیل در پورتال دانشکده پیراپزشکی بارگذاری گردیده است.
منوی(گروههای آموزشی  اموربالینی و روابط بیمارستانی  برنامه کارآموزی بیمارستانی دانشجویان)

مرکز اطلاع رسانی دانشکده پیراپزشکی