تغییر زمان حذف و اضافه دانشجویان پیراپزشکی

«قابل توجه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی»

به اطلاع می رساند زمان حذف واضافه دانشجویان گرامی درنیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 بشرح ذیل اعلام میگردد:
روز شنبه مورخه 98/12/03 و روز یکشنبه 98/12/04

مرکز اطلاع رسانی دانشکده پیراپزشکی