فیلم آموزشی از راه دور دروس توسط استاد سرکارخانم پورسلیمان

فیلم آموزشی از راه دور نشانه شناسی درس نشانه شناسی مخصوص دانشجویان رشته فوریت پزشکی و رشته هوشبری(توسط استاد سرکارخانم پورسلیمان)بشرح ذیل ارایه میگردد:

 

-دانلود فیلم آموزشی از را دور درس نشانه شناسی مخصوص دانشجویان هوشبری و فوریت پزشکی(wmv)

 

-دانلود فیلم آموزشی از را دور درس تروما مخصوص دانشجویان فوریت پزشکی(wmv)

 

-دانلود فیلم آموزشی از را دور درس ترومای شکم مخصوص دانشجویان فوریت پزشکی(wmv)