امواج الکترومغناطیس ابزاری برای ارتباطات غیر شیمیایی و دوربرد سلولها

دکتر نجمه هادی زاده شیرازی*
دانشگاه ازاد اسلامی ، nhadizade@riau.ac.ir

چکیده:
سلولهای دور از هم می توانند از طریق روشهای گوناگون با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. مکانیزمهای الکتریکی و شیمیایی دو مکانیزم شناخته شده برای برقراری ارتباطهای بین سلولی است. طی سالهای اخیر، تحقیقات نشان داده اند که بسیاری از سلولها به صورت دور برد و تنها با ارسال امواج الکترومغناطیس با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و بر رفتارهای هم اثر می گذارند. وجود چنین ارتباطاتی می تواند توجیه کننده بسیاری از رفتارهای ناشناخته سلولی باشد ای مقاله، مروری است کوتاه  بر پژوهشهای گذشته و اطالاعات و اسناد جدیدی که در این زمینه منتشر شده است.

واژه‌های کلیدی: امواج الکترومغناطیس، سلول، اتصالات سلولی، تعامل سلولی

دانلود متن کامل [pdf]

نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: مقالات کامل