بازدید امیر فرماندهی محترم دانشگاه علوم پزشکی آجا از دانشکده پیراپزشکی

 

« بازدید امیر فرماندهی محترم دانشگاه علوم پزشکی آجا در روز دوشنبه مورخه 99/04/09 از دانشکده پیراپزشکی »