قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی دانشکده پیراپزشکی

بسمه تعالی

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند:
1-کلاسهای دانشجویان طبق برنامه کلاسی در پورتال دانشکده پیراپزشکی در آغاز سال تحصیلی (نیمسال اول سال تحصیلی 99-1400) بارگذاری و بروزرسانی گردیده حتما از روز شنبه مورخه 99/06/15 راس ساعت 08/00(صبح) در محل دانشکده پیراپزشکی دایر بوده و کلیه دانشجویان حضور داشته باشند.
2-کلیه دانشجویانی که طبق برنامه مدون کارآموزی بیمارستانی در پورتال دانشکده پیراپزشکی بارگذاری و بروزرسانی گردیده حتما در روز شنبه مورخه 99/06/15 راس ساعت 08/00(صبح) درمحل دانشکده پیراپزشکی حضور داشته باشند.
3-آخرین تغییرات و اصلاحی تقویم آموزشی، برنامه کلاسی، برنامه کارآموزی بیمارستانی و برنامه امتحانی دانشجویان گرامی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-1400 در پورتال دانشکده پیراپزشکی بروزرسانی گردیده است.

 

معاونت آموزشی دانشکده پیراپزشکی