حیطه آموزش مجازی

دفتر توسعه دانشکده در جهت هدایت و نظارت بر برنامه‌های آموزش از راه دور و الکترونیکی توسط اساتید و اعضای هیئت علمی فعالیت می نماید.
-    تشویق و ترغیب اعضای هیئت علمی و اساتید در راستای ارائه برنامه های آموزشی بصورت مجازی.
-    برگزاری کارگاههای آشنایی با آموزش مجازی جهت اساتید و دانشجویان با همکاری مرکز مطالعات.