حیطه آموزش پاسخگو

یکی از رویکردهای فلسفی آموزش عالی، دیدگاه پاسخگویی و تعهد اجتماعی است که تمرکز آن برمسئولیت پذیری دانشگاه‌ها درخدمت به جامعه می‌باشد. در این راستا ادغام عرصه‌های آموزش و ارائه خدمات سلامت در کشور ، اقدامی ناظر بر همین اولویت بوده است.
-    برقراری مسیر تعامل و همکاری آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای بین گروه‌های آموزشی دانشکده و معاونت‌های مختلف دانشگاه باهدف پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه .
-    جمع‌آوری پیشنهادهای مرتبط با ارتقای کیفیت آموزش اعضای هیأت علمی دانشکده و انتقال آنها به دبیرخانه مرکز مطالعات.
-    تشکیل جلسات منظم با گروه‌های آموزشی به‌منظور پیشبرد فعالیت‌های ضروری آموزشی براساس مشکلات منطقه واولویتهای تعیین‌شده توسط معاونت بهداشت و درمان.
-    ترغیب گروه‌های آموزشی به اعمال تغییرات در کوریکولوم های آموزشی براساس مشکلات منطقه و اولویت‌های تعیین‌شده با تاکید بر کار در عرصه و طب نظامی.
-    برنامه‌ریزی هدفمند و اجرای آموزش‌های عمومی برای جامعه با تاکید بر مشکلات منطقه و اولویت‌های تعیین‌شده بامشارکت صدا وسیما، توسط اعضای هیأت علمی دانشکده.
-    برقراری ارتباط با انجمن‌های مردم نهاد جهت افزایش آگاهی و نگرش جامعه درمورد سبک زندگی سالم.
-    ارائه طرح‌های تحقیقاتی و ژورنال کلاب در جهت تقویت شناخت دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده با مفاهیم آموزش پاسخگو.
-    برگزاری جلسات متعدد با حضور اساتید، مربیان و دانشجویان دانشکده در خصوص مشکلات برنامه‌های کارآموزی وکارورزی و ارائه راهکار به مرکز مطالعات.
-    ارزشیابی عملکرد گروه‌های آموزشی درزمینه ی آموزش پاسخگو .