حیطه ارزشیابی

ارزیابی و ارزشیابی از اجزای مهم هر فرآیند آموزشی می‌باشند. ارزشیابی فرایندی است که هدف آن بهبود کیفیت و ارتقای اثربخشی برنامه می‌باشد و این امکان را فراهم می‌سازد تا با تقویت جنبه‌های مثبت و رفع نارسایی‌های برنامه، گام‌های مناسب در ایجاد تحول واصلاح گردش امور، برداشته شود. دفتر توسعه آموزش بایستی ضمن معرفی نظام جاری ارزشیابی دانشجو، استاد، برنامه درسی و آزمونها به اعضای هیأت علمی و دانشجویان، در طراحی روش‌های نوین ارزشیابی با مرکز مطالعات همکاری نماید.
-    همکاری با واحد ارزشیابی مرکز مطالعات در بازنگری شاخصهای ارزشیابی متناسب با ماهیت فعالیت‌های آموزشی گروه‌های مختلف دانشکده.
-    اطلاع رسانی به دانشجویان و اعضای هیأت علمی درخصوص شرکت و همکاری در فرایند ارزشیابی360 درجه دانشکده اعم از ارزشیابی استاد ،ارزشیابی همکار،ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان و...
-    مدیریت فرایندهای ارزیابی درونی و بیرونی گروه‌های آموزشی دانشکده باهمکاری کارشناسان مرکز مطالعات.
-    تهیه و معتبرسازی آزمون‌ها و ارزیابی‌های تشخیصی.