مدیر اساتید مشاور:
نام: محمود
نام خانوادگی: وحیدی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی پزشکی مولکولی
پست الکترونیک: mahmoud.vahidi@gmail.com

شرح وظایف کمیته اساتید مشاور:
1-برنامه حضور اساتید مشاور با توجه به ساعت کلاس دانشجویان تحت پوشش، با هماهنگی مدیر اساتید مشاور تهیه می شود. ساعت و محل ملاقات با دانشجویان باید از ابتدای هر نیمسال مشخص گردد.
2-تقسیم دانشجویان بین استادان مشاور توسط مدیر اساتید مشاور دانشکده و با تایید معاون آموزشی دانشکده انجام می شود.
3-نیاز سنجی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی و توجیهی جهت استادان مشاور اعم از مشاوره، مهارت های ارتباطی، روش های مطالعه و بررسی مشکلات آموزشی و رفتاری دانشجویان از طریق مدیر اساتید مشاور دانشکده انجام می گیرد.

اهداف کمیته اساتیدمشاور:
1-هدایت و نظارت مستمر بر روند تحصیلی دانشجویان
2-شناسایی زمینه های آسیب پذیری و عوامل غیرآموزشی موثر بر وضعیت آموزشی دانشجویان و تلاش در جهت رفع آنها.
3-آشنا نمودن دانشجویان با واحدهای مختلف دانشگاه، مقررات و فرآیندهای آموزشی، پژوهشی و سازمانی.
4-شناسایی و حمایت از استعدادهای درخشان و هدایت دانشجویان برتر.