حیطه آموزش اساتید واعضای هیأت علمی(توانمندسازی استاد)

هرعضو هیأت علمی باید در طول زندگی به‌طور مستمر در مسیر آموزش و یادگیری قرار گیرد تا بتواند به نحو موثری نقش حرفه‌ای خود را ایفا نماید؛ در این راستا وظیفه دفتر توسعه آموزش در اجرای مفاد آئین‌نامه توانمندسازی اعضای هیأت علمی در حیطه‌های پنج گانه ضوابط و مقررات دانشگاهی، روش‌ها وفنون تدریس، پژوهش در آموزش، ارزیابی فعالیت‌های آموزشی وپژوهشی و مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی، عبارت است از:
-    نیازسنجی آموزشی اعضاء هیأت علمی در هر یک از حوزه‌های آئین‌نامه توانمندسازی اعضای هیأت علمی.
-    جلب مشارکت اعضای هیأت علمی دانشکده جهت تدریس در کارگاه‌های مرکز مطالعات.