نام:  حسن
نام خانوادگی: یوسفی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت خدمات، بهداشتی و درمانی
سمت:مدیر گروه بالینی و روابط امور بیمارستانی


شرح وظایف:
•    برنامه ریزی برای جذب نیروی متخصص (هیأت علمی و مربیان بالینی)
•    برنامه ریزی جهت تشکیل منظم جلسات با دانشجویان در خصوص مشکلات آن ها
•    بررسی دروس کارآموزی بیمارستانی قابل ارائه در نیمسال تحصیلی مربوط
•    هماهنگی با مدیران گروه آموزشی جهت برنامه ریزی بیمارستانی
•    هماهنگی با بیمارستان های تابعه جهت برنامه ریزی منظم کارآموزی دانشجویان  
•    کنترل برنامه هفتگی کارآموزی و نظارت بر نحوه اجرای آنها
•    هماهنگی و دریافت لیست حضور و غیاب دانشجویان و مربیان بصورت هفتگی و ماهانه از آموزش بیمارستان ها
•    همسو نمودن فعالیت های گروه با راهبرد و سیاستهای کلان دانشکده و دانشگاه
•    پاسخگویی مکتوب دقیق و کارشناسانه و به موقع به درخواست ها و مکاتبات ارجاعی از سوی مسئولان دانشگاه
•    برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های مربیان بالینی به منظور آموزش منظم دانشجویان
•    نظارت و پیگیری ارزیابی مربیان از طرف دانشجویان
•    شناسایی دانشجویان دارای مشکلات آموزشی
•    حضور مدیران گروه و مربیان در جلسات در صورت نیاز طبق برنامه زمان بندی
•    نظارت بر ارزیابی آزمون کارآموزی پایان ترم
•    ارائه نمرات نهایی کارآموزی دانشجویان به گروه های آموزشی دانشکده