برنامه های آموزش مداوم

برگزاری کنفرانس علمی یکروزه با عنوان «روشهای تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای قارچی و انگلهای خونی-نسجی» توسط اعضاء هیأت علمی گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی

دبیر علمی: خانم دکتر ناهید جلال لو
زمان برگزاری: روز چهارشنبه مورخه 98/07/17
مکان برگزاری: سالن کنفرانس دانشکده پیراپزشکی آجا

---------------------------------------------------------------------------------------------

برگزاری کنفرانس علمی یکروزه با عنوان «هموویژیلانس و ملاحظات پرستاری در تزریق فرآورده های خونی» توسط اعضاء هیأت علمی گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی

دبیر علمی: دکتر علی نوروزی عقیده
زمان برگزاری: روز سه شنبه مورخه 98/05/22
مکان برگزاری: آمفی تئاتر بیمارستان امام رضا(ع) «501» آجا