حیطه برنامه‌ریزی آموزشی

منظور از برنامه‌ریزی درسی عبارت است از تدوین و به‌روز رسانی برنامه‌های آموزشی منطبق با نیازهای جامعه و مبتنی بر وظیفه ای که آموزش گیرندگان در آینده انجام خواهند داد. از آنجائیکه انجام چنین اقدامات تخصصی بدون همکاری گروه‌های آموزشی امکان پذیر نمی‌باشد، ضروری است دفتر توسعه آموزش به‌طور ویژه به تقویت مهارت‌های برنامه‌ریزی درسی اعضای هیأت علمی دانشکده پرداخته و در راستای امور ذیل گام بردارد:
-    همکاری با مدیران گروه‌های آموزشی در پیگیری ارائه طرح درس   توسط کلیه اعضاء هیأت علمی.
-    تشکیل کمیته ای با حضور نمایندگانی از گروه‌های مختلف آموزشی دانشکده  جهت بررسی و ارزشیابی طرح درس‌های تدوین شده در دانشکده و ارسال نتایج ارزشیابی‌ها به واحد برنامه‌ریزی درسی مرکز مطالعات.
-    ارائه مشاوره و جلب حمایت گروه‌های آموزشی در زمینه ی تدوین برنامه‌های دوره‌های آموزشی   .       
-    همکاری با گروه‌های آموزشی درزمینه ی بررسی و حل مشکلات برنامه‌های جاری آموزشی.