معرفی مدیرEDO

نام و نام خانوادگی: خانم آمنه ولدخانی
سمت: مدیردفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
مدرک :کارشناس ارشد آموزش پزشکی