رسالت مراکزو دفاتر توسعه در آینده:

با نگاهی سریع به چالش‌های مهم نظام مراقبت آموزش پزشکی ،نقش و جایگاه مراکز توسعه آموزش پزشکی در قرن آینده در عرصه ای بسیار وسیع تر و تعیین کننده تر ازآنچه که امروز شاهد آن هستیم،قابل پیش‌بینی است، زیرا:
-    پیشرفت سریع فن آوری ابزارهای تشخیصی و درمانی و تکنولوژی مهندسی ژن و مولکول ،کارائی دانشجویان و کارکنان فعلی بخش بهداشت و درمان را در قرن آینده زیر سؤال برده است.
-    تغییر هرم سنی جمعیت و شمار فزاینده سالمندان در جامعه ، تغییر در الگوی اپیدمی بیماری‌ها و مسائل بهداشتی و درمانی رابه دنبال خواهد داشت.
-    بیماری‌های ناشی از شیوه زندگی ، پزشکان آینده را در میدان جدید طب رفتاری برای پیشگیری ، درمان و توان بخشی اختلالات و بیماری‌های فاجعه آمیز نظیر اعتیاد، الکلیسم، سیگار، ایدز، خودکشی، چاقی، و ... که بسیار پیچیده و مشکل هستند،به مبارزه می‌طلبد.
-    افزایش هزینه مراقبت از بیماری‌های مزمن و دشواری پیشگیری و مراقبت از این بیماران ، مشکلات روزافزونی برای جامعه ونظام مراقبت ایجاد می‌کند.
موارد بالا و ده‌ها مورد دیگر دلسوزان و آگاهان آموزش پزشکی و مرکز توسعه را بر آن می‌دارد که پا را از حیطه انجام کارهای آموزشی و پژوهشی سنتی در آموزش پزشکی فراتر گذارند و رسالت واقعی خود را در ابعاد زیر مدنظر قرار دهند:
-    دامنه پژوهش‌های خود را از مطالعه عادی برنامه‌های آموزشی به قلمرو  بررسی نیازهای واقعی جامعه در حال و آینده و بررسی تعداد و نوع نیروی انسانی کارامد برای پاسخگویی به این نیاز با  جامع نگری و آینده نگری گسترش دهند.
-    سکان هدایت و رهبری برنامه‌های آموزشی را برای ایجاد تعادل و انسجام لازم در بین رشته‌ها و برنامه‌های مختلف آموزشی، به دست گیرند.
-    آموزش‌های دانشگاهی را به عرصه‌های واقعی انجام وظیفه و پژوهش در جامعه بکشانند.
-    در آموزش علوم پزشکی با نگاه همه جانبه به مفهوم جامع سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی جامعه، به نحو مطلوب ،برنامه‌ریزی و اجرا نمایند.
-    دیدگاه‌های نوین در آموزش پزشکی را با تقویت فرایند یادگیری فعال و مستمر و نظام‌یافته در آموزش مؤسسات آموزش عالی تزریق نمایند.