ماموریت دانشکده پیراپزشکی آجا:
آموزش و پرورش دانشجویان گروه پیراپزشکی و انجام تحقیقات علمی و بالینی در گرو های مختلف اعم از طب عمومی یا نظامی، رزمی، هوایی و دریایی به منظور تامین پرسنل کادر پیراپزشکی و سایر حرف وابسته مورد نیاز آجا
 وظایف کلی دانشکده پیراپزشکی آجا:
1-آموزش نظری و عملی به دانشجویان طبق برنامه مصوبه و ارائه آموزش های تخصصی در رشته های مربوطه
2-انجام تحقیقات علمی، بنیادی، کاربردی در زمینه های مربوط به امور پیراپزشکی، درمانی و بهداشتی برحسب نیازهای ارتش جمهوری اسلامی ایران
3-تامین و تربیت کادر پیراپزشک با توجه به امکانات و نیازهای ارتش جمهوری اسلامی ایران
4-ارائه خدمات علمی، تحقیقاتی و مشورتی مورد نیاز جمهوری اسلامی ایران
5- نشر متون علمی مورد نیاز اعم از کتاب، مجلات علمی و نشریات ترویجی و غیره
6- اجرای برخی از فعالیت هایی که در جهت انجام وظایف فوق موثر باشد از قبیل:
 الف: ایجاد و حفظ ارتباطات علمی و آموزشی با نهادها و موسسات دولتی و غیر دولتی مربوطه داخلی یا خارج از کشور
 ب: تشکیل و شرکت در سمینارها
7-ایجاد هماهنگی با بیمارستان ها و موسسات درمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز بیمارستانی غیر نظامی در صورت لزوم در امر آموزش دانشجویان
8-برگزاری همایش و سمینار علمی در خصوص رشته پیراپزشکی
9- برنامه ریزی در جهت اجرای برنامه های بازآموزی فارغ التحصیلان پیراپزشکی