ریاست دانشکده پیراپزشکی
نام: علیرضا
 
نام خانوادگی: داداشی
 
دارای بورد تخصصی بیماری های عفونی و تب دار

شرح وظایف ریاست دانشکده پیراپزشکی:
1-ایجاد زمینه های مناسب و نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود.
2-شرکت در شورای دانشگاه
3- ایجاد هماهنگی در امر آموزش و پژوهش دانشکده
4- نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی، انضباطی و اخلاقی اعضای هیئت علمی دانشکده
5- هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های واحدهای تابعه دانشکده
6-ارزیابی و کنترل کلیه فعالیت های واحدهای تابعه
7-تعیین معاونین در صورت نیاز
8- پیشنهاد مدیرگروه مطابق ماده 137 اساسنامه مدیریت دانشگاهها مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
9-تشکیل شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده و نظارت بر کار آنها
10-ارزیابی کار سالیانه و گزارش به رئیس دانشگاه علوم  پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
11-تشکیل شورای معاونت و نظارت بر کار آنها
12- برآورد و پیشنهاد امکانات، بودجه، فضای آموزشی و نیروی سازمانی مورد نیاز دانشکده بصورت سالیانه