معاون آموزش دانشکده پیراپزشکی
نام: مریم
نام خانوادگی: زندیان
مدرک تحصیلی: دکترای عمومی

شرح وظایف معاونت آموزش:

1. ثبت نام دانشجویان براساس دستورالعمل های صادره از مدیریت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش در ابتدای سال تحصیلی

2. تنظیم برنامه دروس رشته های مختلف با همکاری سرپرستان گروه های آموزشی و سایر واحدهای زیربط با توجه به ساعات تعیین شده و دعوت از اساتید مدعو از دانشگاه های معتبر جهت ارائه دروس در طول ترم

3. تنظیم برنامه و اجرای امتحانات با همکاری مسئولین گرو ه های آموزش و مسئول دایره امتحانات و تنظیم لیست نمرات دانشجویان و ارسال آن به معاونت آموزش دانشگاه

4. تنظیم کارنامه و ارزیابی نمرات دانشجویان جهت انتخاب دانشجوی نمونه

5. ارزیابی اساتید دانشگاه و مدعو جهت انتخاب استاد برتر و بهینه سازی آموزش دانشجویان

6. تهیه طرح های آماری و اطلاعاتی لازم در رابطه با ارزشیابی اساتید و دانشجویان و ارائه آن به معاونت آموزش دانشگاه

7. در صورت فارغ التحصیل شدن دانشجویان ارائه نمرات جهت طرح تقسیم و لوح ترفیع دانشجویان به معاونت آموزش دانشگاه

8. تنظیم و نگهداری پرونده تحصیلی دانشجویان و ثبت کلیه اطلاعات و نامه های ارسالی مربوط به دانشجو در آن تا پایان فارغ التحصیلی که بعد از آن به واحد پذیرش و ثبت نام دانشگاه جهت بایگانی ارسال می گردد.

9. تهیه دفترچه راهنمای آموزش دانشجویان فارغ التحصیل با کلیه اطلاعات مربوط به آن

10. صدور معرفی نامه و گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان متقاضی