معاون پژوهشی دانشکده:
نام: ولی اله
نام خانوادگی: صبا
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی پرتوپزشکی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) و عضو هیات علمی گروه رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی

شرح وظایف معاون پژوهشی:
1- تشکیل شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی و ابلاغ احکام عضویت
2- تهیه و تدوین سیاست‌های کوتاه مدت و بلندمدت برای معاونت
3-برگزاری جلسات شورای پژوهشی به صورت ماهانه و یا دو ماهانه
4-ایجاد زمینه تعامل و همکاری نزدیک بین معاونت دانشکده و سایر پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه
5-برگزاری جلسات هم اندیشی بین معاونت پژوهش دانشکده و سایر مراکز تحقیقاتی و دانشکده‌ها و سایر دانشگاه‌ها و سازمان‌ها و امضای تفاهم نامه همکاری در صورت لزوم
6-تعیین اولویت‌های طرح تحقیقاتی
7-شناسایی و معرفی اولویت‌های استراتژیک پژوهشی در حوزه‌های نظامی به اعضای هیأت علمی
8-جذب دانشجویان فرهیخته و نخبه به دانشکده از معاونت پژوهشی دانشگاه
9-شرکت در جلسات معاونت پژوهشی دانشگاه
10-تشکیل کمیته علمی برای مجله (سردبیر، هیأت داوران و ...)
11-نظارت بر عملکرد مدیرپژوهش، دفترمجله و کمیته تحقیقات دانشجویی