دبیر آموزش مداوم دانشکده پیراپزشکی:

نام: محمود
نام خانوادگی: وحیدی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی پزشکی مولکولی

پست الکترونیک: mahmoud.vahidi@gmail.com