حیطه پژوهش در آموزش

پژوهش در آموزش یکی از ارکان اصلی مرکز توسعه آموزش به شمار می‌رود چرا که برنامه‌ریزی‌های آموزش و میزان توفیق در اثربخشی این برنامه‌ها منوط به استفاده از نتایج تحقیقات علمی در این حوزه می‌باشد.
-    تعیین اولویت‌های پژوهش در آموزش در دانشکده/بیمارستان مربوطه و اعلام آن به اعضای محترم هیأت علمی.
-    انجام نیازسنجی‌های علمی  گروه‌هایی آموزشی دانشکده و اطلاع آن به مرکز مطالعات.
-    ارائه مشاوره به اعضای هیأت علمی در مورد زمینه‌های پژوهش در آموزش پزشکی و ترغیب آنان به انجام پژوهش‌های مشابه.
-    اطلاع رسانی در  سایت‌های تخصصی آموزش پزشکی.
-    ارتباط مستمر با مرکز مطالعات دانشگاه و انتقال طرح‌های پژوهش درآموزش اعضای هیأت علمی دانشکده مربوطه جهت تصویب .
-    انجام هماهنگی با واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات جهت تخصیص وقت مشاوره پژوهشی برای اعضای هیأت علمی متقاضی در دانشکده.
-    ارائه گزارش عملکردفعالیتهای پژوهش در آموزش به مرکز مطالعات.