مسیرهای ارتباطی دانشکده پیراپزشکی


آدرس: تهران-خیابان-فاطمی غربی-خیابان-اعتمادزاده-جنب بیمارستان 501-دانشگاه علوم پزشکی آجا(دانشکده پیراپزشکی)

 

شماره تماس دفتر ریاست دانشکده: 02143825192

شماره تماس دفتر EDO دانشکده: 02143822457


فاکس: 02186093961


پست الکترونیکی دانشکده پیراپزشکی: paramedical@ajaums.ac.ir